Konferencja CSR Trends w Łodzi!

W dniach 20-21 czerwca 2013 roku odbędzie się międzynarodowa konferencja „Beyond Business as Usual. CSR trends”. Organizatorami wydarzenia są Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego wraz z fundacją CSR Impact.
Rola biznesu w społeczeństwie zmienia się na naszych oczach. Skupienie uwagi wyłącznie na kategoriach ekonomicznych przy prowadzeniu działalności gospodarczej nie jest gwarantem osiągnięcia sukcesu rynkowego. Uzyskanie przewagi konkurencyjnej w turbulentnym środowisku wymaga od zarządzających przedsiębiorstwami spojrzenia na prowadzony biznes w zdecydowanie szerszym ujęciu –włączającym w strategię działalności czynniki dotychczas często uważane za mało istotne przy ocenie funkcjonowania podmiotów gospodarczych.
Jednym z wyraźniejszych trendów wywierających wpływ na kształt współczesnych przedsiębiorstw jest nacisk na zachowanie odpowiednich relacji między biznesem i społeczeństwem, umiejętność współpracy międzysektorowej, znajomość praw rządzących komunikacją wykorzystującą narzędzia social media, zintegrowanie wysiłków różnych branż na rzecz poprawy wyników społecznych i środowiskowych czy zdolność tworzenia modeli biznesowych generujących wartość dla różnych interesariuszy.
Podczas pierwszego dnia konferencji poruszona zostanie tematyka pozafinansowych aspektów funkcjonowania podmiotów gospodarczych – w zakresie środowiskowym, ładu korporacyjnego oraz społecznej odpowiedzialności. Nie mniej istotna wydaje się także próba weryfikacji wpływu ww. działań na kreowanie przez przedsiębiorstwa wartości dodanej oraz ich wyniki finansowe.
Drugi dzień konferencji poświęcony zostanie przede wszystkim na omówienie zagadnień związanych z promocją i edukacją działań związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu oraz wykorzystaniem koncepcji CSR w łańcuchu dostaw. Uzupełnieniem tych rozważań będzie sesja poświęcona prezentacji wyników badań prowadzonych przez młodych naukowców.
Prezentacje uczestników z Niemiec, Holandii, Danii, Hiszpanii, Indii, Polski, Turcji, Rumunii oraz Izraela uzupełnione wystąpieniami praktyków z biznesu (partnera strategicznego konferencji firmy B/S/H) stanowić będą doskonały grunt do wymiany doświadczeń i inspiracji w dalszym rozwijaniu koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.

Komentowanie wyłączone.

Dansette, tłumaczenie: WordPress skórki